Logopèdia

La logopèdia és la disciplina encarregada d’orientar, prevenir, avaluar, diagnosticar i tractar trastorns en la comunicació, el llenguatge oral i/o escrit, la parla, la veu i la deglució.
La intervenció logopèdica costa de:

 • Exploració, avaluació i detecció de les possibles conductes que poden estar alterades.
 • Establiment d’un diagnòstic i pla terapèutic atenent a les seves necessitats individuals.
 • Orientació al propi pacient i la familia.
 • Coordinació regular amb l’escola i altres especialstes per tal d’assegurar l’adquisició dels diferents aprenentatges.

El servei de logopèdia de l’Acadèmia de la Clau ofereix una atenció individualitzada a infants, adolescents i adults.

ÀREES DE TRACTAMENT:

Alteracions de la parla:

 • Retard de la parla
 • Dislàlies: Trastorns d’articulació els sons de la parla.
 • Disglòssia: Trastorn de la parla de causa orgànica

Alteracions del ritme i la fluïdesa verbal:

 • Disfèmies: Quequeig
 • Disfluències
 • Taquifèmia: Parla rápida incomprensible

Trastorns del llenguatge oral i escrit;

 • Retards del llenguatge simples i greus
 • TEL: Trastorns específics del llenguatge
 • Dislèxies: Trastorns en la adquisició de la lectura
 • Disgrafies: Trastorns en la adquisició de l’escriptura
 • Disortografies:Trastorns en la adquisició i/o aplicació de les normes
  ortogràfiques
 • Discalculies: Trastorns en la adquisició dels conceptes matemàtics

Alteracions de la veu:

 • Disfonies funcionals i orgàniques

Trastorns orodentofacials:

 • Deglucions atípiques
 • Disfàgia orofaringia
 • Respiracions orals
 • Alteracions miofuncionals

Altres patologies que afecten a la comunicació i al llenguatge:

 • Mutisme selectiu
 • TEA: Trastorn d’espectre autista
 • TDAH: Trastorn de déficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
 • Patologies d’origen neurològic (demències, paràlisi cerebral, afàsies, deficiencia mental, disàrties…)